RSS Subscribe

Αρχική σελίδα » Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και τ��ν υπηρεσιών της τοποθεσίας www.Beautytalk.gr παραχ����������ρεί τη συγκατάθε����ή του στους κατωτέρω όρο����ς χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών στοιχείων, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην τοποθεσία www.Beautytalk.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικ�� τους όρους αυτούς π��ιν από την επίσκεψη ή τη χρ��ση των σελίδων και των υπηρεσιών της τοποθεσίας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπ��ρεσιών και του ��εριεχομένου της τοποθεσίας. Ο επισκ����π����ης / χρήστης ��αρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των ������������������������������������������γκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες ��λ����������αγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της τοποθεσίας www.Beautytalk.gr ακόμη και μετ���� τις ό����������ο����ες αλλαγές σημαίνει την ����νεπιφύλακτη εκ μέρου�� του επισκέπτη / χρήστη αποδο��ή των όρων αυτών. H τοποθεσία www.Beautytalk.gr τηρεί το δικαίωμα αλλαγής των κατωτέρω όρων χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

1. Δεδομένα του επισκέπτη / χρήστη.

α. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/�� του επισκέπτη / χρήστη ��χει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχε��α στην τοποθεσία www.Beautytalk.gr δύναται να καταγραφεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την συγ��έν��ρωση στατιστικών στο��χ��ίων που αφορούν στην παρακολούθη��η της επ��σκεψιμότητας της ��ο��οθεσίας www.Beautytalk.gr. Επιπλέον, γι�� τον ί������ι�� σκοπό, καταγράφονται ����α�� άλλα στοιχε��α του επισκέπτη / χρήστη μέ��������ω της πλ����τφό��μα�� του google analytics (��ι�������� περισσότερες ������ρ������φ������ρ��ες ανατρέξτε στη�� τεκμηρίωση του google analytics).

β. Η τοπ��θεσία www.Beautytalk.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies ��ια την αναγνώριση του ε��ισκέπ��η / χρήστη σε ορισμένες υπ��ρ��σίες και σελ��δες της. Ο επισκέπτης / χρήστης τ��ς τοποθεσίας www.Beautytalk.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτ�� να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της τοποθεσία���� www.Beautytalk.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε κα��ία περίπτωση. Σε περίπ����ση που �� επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένω�� υπηρεσιών ��αι σελίδων της τοποθεσίας www.Beautytalk.gr δεν επιθυμεί τ����ν χρήση cookies γι�� την ανα��νώρι��η του δε�� μπορεί ν�� έχει περαιτέρ���� πρόσβαση σ��ις υπηρεσίες αυτές.

2. ��ερ�� Πνευματικής Ι����ιοκτ����ίας.

Το περιεχόμ��ν�� της τοποθ��σ������ς www.Beautytalk.gr, συμπεριλαμβανο��ένων των ����ικόνων, γραφικών στοιχείων, φωτογραφιών, κειμένων, των π��ρ��χ��μέν������ν υπηρεσιών ��α�� γενικά όλων των αρχε��ων του, υπόκειται στη�� πνευματική ιδιοκτ��σία των κατόχων της τοπ��θεσίας, εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικ�� ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμη��εί με οποιονδήπ��τε τρόπο, χ������ρίς ��ην γραπτή ά��εια του ��ατόχου του www.Beautytalk.gr.

3. Ευθύνη.

α. ���� αναφορά ��ε προϊόντα ��αι μεθόδους σ����ην τοποθεσία www.Beautytalk.gr έχ���� κατά βάση ενημερωτικό χαρακ��ή��α και σε καμία περίπτωσ�� η τ��ποθεσί�� www.Beautytalk.gr ή ο�� αρθρογράφοι της δεν μπο��ο��ν να θεωρ��θο���� υπαίτιοι γ��α οποιαδήποτε π��θα����ή βλάβη / ��ημία προκύψε���� από τ������ν χρήση το��ς.

β. Τα σχόλ��α στα ά����θρα από ε��ισ��έπτ������ς / χρήστες (δηλαδή, όλους εκείν��υς πλην ��ου λογαριασμού του www.Beautytalk.gr), δεν αν��ιπροσωπεύουν το www.Beautytalk.gr. Σε ��ε����ίπτ��ση υβριστικών ή καταχρηστικών σχολίων, το www.Beautytalk.gr τηρεί το δικαίωμα δ��αγραφής τους. Σε κάθ�� περίπτωση οι διαχειριστές τη��ούν το ��ικαίωμα πλήρους διαχείρισης σχολίων.

γ. Οι απαντήσεις σ��η σελίδα «Ρωτήστε Μας» έχ��υ�� σκοπό να βοηθούν στ����ς απορίες τω�� επισκεπτών / ��ρ��στ��ν, αλλ�� έχουν μόν�� συμβουλευτικό χαρα��τή����α. Σ�� περίπτωση πι����νή�� βλάβης / ����ημί��ς που ������������πο��εί να π��οκύψ��ι από ��η χρήση των αναφερόμενων προϊόντ��ν ή ��εθόδων, η τοποθεσία www.Beautytalk.gr δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε περί��τωση σημαντικού ��α����ρικού ή αισθ����ικού ζητήματος, οι ε��ι��κέπ������ες / χρήστες καλούνται να α��ευθυνθ��ύν στους αρμόδι����ς ειδικούς.

δ. Η τοποθεσία www.Beautytalk.gr σε καμία περίπτωση δεν π��έπει να θεωρη��ε���� ότι ενστερνίζ��ται ή απ��δέ��εται το π��ρ��ε��όμενο ή ����ς υπηρεσίες τ��ν web sites και των σελίδων ������τα οποία παρα��έ����πει ή ότι συνδέεται ���� αυτά κατά οποιονδήποτε άλ��ο τρόπο.Συνεπώς, ����ι�� οποιοδήποτε πρό��λημα παρουσιασθεί ����τά την επίσκε��η / χρήση τ��υς, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και ��έρουν ακέραια τη σχετική ��υθύνη για ��η�� παροχή ��ων υπηρεσιών τους.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι στην τοποθεσία www.Beautytalk.gr γίνεται α��αφο���� σε π����οϊόντα και μεθόδους εταιρειών, χωρίς αυτό να σημαίν����ι ότι η τοποθεσία www.Beautytalk.gr σ��νδέετ��ι ή ��χετίζετα�������� με ο��οιονδή��οτε τρόπο με τις ��ταιρείες αυτές.